Oikos 2000 + Studio d’architettura Felix Wettstein won the third prize for the Viarno park, Lugano (CH)